Към ДКЦ Севлиево Медика ООД функционира отдел „Клинични проучвания“, чийто екип се състои от:

ü  Мениджър клинични проучвания.

ü  Главни изследователи.

ü  Под-изследователи.

ü  Координатори.

ü  Медицински сестри.

 

Кой провежда клинични проучвания?

ü  Всяко едно клинично проучване се ръководи от  ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ (PI), който често е лекар-специалист.

ü  Клиничните проучвания също така разполагат с ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, който може да включва лекари, медицински сестри, социални работници, както и други професионалисти в сферата на здравеопазването. Лекарите, които подпомагат главния изследовател се наричат СУБ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (SI).

ü  На лекарите (било PI или SI) помага специално обучен административен екип от КООРДИНАТОРИ те съдействат на лекарите и отчитат резултатите от проучването на СПОНСОРА и/или ДИО (CRO) (договорни изследователски организации).

ü  Клиничните проучвания може да се финансират от фармацевтични компании, академични медицински центрове или доброволни граждански организации, в допълнение към здравните власти и агенции.

ü  Лекари, здравни заведения, както и частни лица също могат да спонсорират клинични проучвания.

.

2014 Екип.